بازاریابی اینترنتی با روشهای اصولی در جهت راه اندازی کسب و کار اینترنتی به نظر ما بازاریابی اینترنتی یعنی استفاده از ابزارهایی که در اینترنت برای همین منظور طراحی و در دسترس ما میباشد .  قطعا ابزار های متعددی برای بازاریابی اینترنتی وجود دارد که تا این لحظه نتوانسته ایم استفاده مناسبی از آنها داشته باشیم . در این مطلب…